soki tium la gi Options

D??c s? V? V?n S?n t?t nghi?p t?i tr??ng ??i h?c D??c, Hello?n t?i anh là ng??i sáng l?p h? th?ng phân ph?i thuocthat.com, D??c s? S?n có nhi?u n?m kinh nghi?m làm vi?c t?i v? trí Trình d??c viên t?i các hãng d??c ph?m l?n trong n??c. Trong quá trình công tác và làm vi?c, anh ?ã tích l?y ???c r?t nhi?u kinh nghi?m c?ng nh? ki?n t

read more